MediaWiki:Gadgets-definition

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • CodeEditor[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.resizable]|CodeEditor.js
  • CommentsInLocalTime[ResourceLoader]|CommentsInLocalTime.js
  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
  • NoAnimations[ResourceLoader]|NoAnimations.js
  • PrettyLog[ResourceLoader]|PrettyLog.js
  • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
  • ReferenceTooltips[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css
  • UTCLiveClock[ResourceLoader|rights=purge]|UTCLiveClock.js