MediaWiki:Gadget-CodeEditor.js

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

 • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
 • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
 • Internet Explorer: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi, hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
 • Opera: Mở Menu → Cài đặt (Opera → Tùy chỉnh trên Mac), mở tab Quyền riêng tư & bảo mật, bấm Xóa dữ liệu duyệt web và đánh hộp kiểm Hình ảnh và tệp trong cache.
/**
 * MediaWiki:Gadget-codeeditor.js
 * Stub to load [[Extension:CodeEditor]] and Ace syntax-highlighting editor as a gadget.
 *
 * Requires enhanced editing toolbar (WikiEditor extension); integrates with toolbar.
 *
 * Gadget stub CC-BY-SA 2
 * (c) 2011 Brion Vibber <brion @ pobox.com>
 * 
 * Extension:CodeEditor JS bits are GPLv2 -- http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:CodeEditor
 *
 * Syntax highlighting, auto-indenting code editor widget for on-wiki JS and CSS pages.
 * Uses embedded Ajax.org Cloud9 Editor: http://ace.ajax.org/
 * MPL/LGPL/GPL
 */
(function($) {
  // @fixme need an SSL alternative
  mw.config.set('wgCodeEditorAssetsPath', '//toolserver.org/~brion/extensions');
  var moduleBase = mw.config.get('wgCodeEditorAssetsPath') + '/CodeEditor/modules',
    $box = $('#wpTextbox1'),
    matches = /\.(js|css)$/.exec(mw.config.get('wgTitle'));
  if ($box.length && matches && (wgNamespaceNumber === 2 /* User: */ || wgNamespaceNumber === 8 /* MediaWiki: */)) {
    $(function() {
      var modules = [
        moduleBase + '/ace/ace.js',
        moduleBase + '/ace/mode-javascript.js',
        moduleBase + '/ace/mode-css.js',
        moduleBase + '/jquery.codeEditor.js',
        moduleBase + '/ext.codeEditor.js'
      ];
      var i = 0;
      // @fixme loading serially is kinda lame, but it works for now
      var ping = function() {
        if ( i < modules.length ) {
          var url = modules[i];
          $.getScript(url, function() {
            i++;
            ping();
          });
        }
      };
      ping();
    });
  }
})
(jQuery);