Bản mẫu:Tài liệu/docspace

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này là bản mẫu con của Bản mẫu:Tl tính không gian tên của trang tài liệu.