Bản mẫu:News/Official

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • 2021-09-26 Lotus Eaters Chương 22 được phát hành (Comp Ace số Tháng 11 2021)
  • 2021-08-26 Lotus Eaters Chương 21 được phát hành (Comp Ace số Tháng 10 2021)
  • 2021-07-26 Lotus Eaters Chương 20 được phát hành (Comp Ace số Tháng 9 2021)
  • 2021-06-25 Lotus Eaters Chương 19 được phát hành (Comp Ace số Tháng 8 2021)
  • 2021-06-18 Shoot the Bullet được phát hành trên Steam
  • 2021-05-26 Lotus Eaters Chương 18 được phát hành (Comp Ace số Tháng 7 2021)
  • 2021-05-03 Unconnected Marketeers được phát hành trên Steam.
  • 2021-04-26 Lotus Eaters Chương 17 được phát hành (Comp Ace số Tháng 6 2021)
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]