Bản mẫu:Intense/doc

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cách dùng

{{intense|level|content}}
  • level: Cấp độ in nổi tiêu đề. Thay thế được bằng tham số mặc định số 1. Nhận giá trị từ 0-4, các giá trị khác sẽ quy về kiểu mặc định.
  • content: Nội dung tiêu đề. Thay thế được bằng tham số mặc định số 2.

Các cấp độ

  • Mặc định
  • Trang trí
  • Cấp 0
  • Cấp 1
  • Cấp 2
  • Cấp 3
  • Cấp 4