Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

bớt 2 byte 07:01, ngày 22 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)

Trình đơn chuyển hướng