Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 348 byte 13:07, ngày 3 tháng 8 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2019-08-03''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được phát hành trên Steam
*'''2019-07-18''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-19''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được phát hành trên Steam
*'''2019-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 50 (Febri số 55)/onlyinclude>
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam</onlyinclude>
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành

Trình đơn chuyển hướng