Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 6 byte 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| type = character
| bodyclass = ifb ifb_character
| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|content={{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>|}}
| aboveclass = ifb_above
| abovestyle = font-weight: bold

Trình đơn chuyển hướng