Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 25 byte 09:56, ngày 10 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| type = character
| bodyclass = ifb ifb_character
| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 14px13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
| aboveclass = ifb_above
| abovestyle = font-weight: bold
| imagestyle = padding: 0; text-align: center
| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!-- --i>''{{{caption|}}}''</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>{{{chartitle}}}</span><br />|}}
| label1 =Tên gọi khác
| data1 ={{{nameAlt|}}}

Trình đơn chuyển hướng