Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 34 byte 09:52, ngày 10 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox
| type = character
| bodyclass = ifb ifb_printworkifb_character| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 11px14px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}
| aboveclass = ifb_above
| abovestyle = font-weight: bold
| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span><br />''More [[Characters/Titles|Character Titles]]''|}}
| label1 =Tên gọi khác
| data1 ={{{nameAlt|}}}
| label2 =Biệt danh
| data2 ={{{nickname|}}}
| label3 =LoàiChủng loài
| data3 ={{{species|}}}
| label4 =[[Năng lực]]
| label6 =Công việc
| data6 ={{{occupation|}}}
| label7 =Địa điểm xuất hiệnNơi sinh sống / hoạt động
| data7 ={{{location|}}}
| label8 =Quan hệ

Trình đơn chuyển hướng