Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 1.506 byte 09:49, ngày 10 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox| type = character| bodyclass = ifb ifb_printwork| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|{{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}}| aboveclass = ifb_above| abovestyle = font-weight: bold| imagestyle = padding: 0; text-align: center| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!-- -->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span><br />''More [[Characters/Titles|Character Titles]]''|}}| label1 =Tên gọi khác| data1 ={{{nameAlt|}}}| label2 =Biệt danh| data2 ={{{nickname|}}}| label3 =Loài| data3 ={{{species|}}}| label4 =[[Năng lực]]| data4 ={{{abilities|}}}| label5 =Tuổi| data5 ={{{age|}}}| label6 =Công việc| data6 ={{{occupation|}}}| label7 =Địa điểm xuất hiện| data7 ={{{location|}}}| label8 =Quan hệ| data8 ={{{relationships|}}}}}</div><!----><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!---->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>  <noinclude><div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_character" style="width: 100%"><tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_character">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr><!--
--><tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><!--
--><tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">{{{caption|}}}</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}<!--
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr></table></div><!--
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonlynoinclude><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng