Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Antinomy of Common Flowers/Lối chơi/Hinanawi Tenshi

thêm 5 byte 06:03, ngày 19 tháng 3 năm 2019
Midscreen
:
* (j5a) 5aaa6a 6c 9 j6b 4c
: Damage: 2982 -3152 with j5a/ 2345 without j5a
: Costs: 3 orbs
: Stun: 100%, untechable

Trình đơn chuyển hướng