Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 18 byte 14:10, ngày 16 tháng 12 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
{{{age|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{hidden}}{{{abilities|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{hidden}}{{{occupation|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">

Trình đơn chuyển hướng