Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 132 byte 08:07, ngày 7 tháng 9 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrapper"><div class="gridTable__musicrow--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc"> <div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Nhật'''</div> <div style="padding: 3px;" data-index="1" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Anh'''</div> <div style="padding: 3px;" data-index="2" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Việt'''</div>
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
</div>{{{1}}}</div></includeonly>

Trình đơn chuyển hướng