Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 24 byte 05:33, ngày 22 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="gridTable__wrapper"><div class="gridTable__music" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Nhật'''</div> <div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Anh'''</div> <div style="padding: 3px;">'''Tên tiếng Việt'''</div> <div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
</div>{{{1}}}</div></includeonly>

Trình đơn chuyển hướng