Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Appearance

thêm 74 byte 05:25, ngày 22 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><tr> <td div class="gridTable gridTable__title" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; 222"> <div style="padding: 3px;" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}}|''|}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</tddiv> <td div style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px;">{{{role|{{{2}}}}}}</tddiv></trdiv></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng