Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Appearance card

thêm 113 byte 09:50, ngày 7 tháng 9 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrappergridTable__wrapper--appearance"><div class="gridTable gridTable__appearancerow--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; background-color: #f1abdc"> <div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Xuất hiện trong'''</div> <div style="padding: 3px;">'''Vai trò'''</div>
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng