Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Title

thêm 55 byte 08:07, ngày 7 tháng 9 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="gridTable gridTable__title" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222"> <div style="padding: 3px;" data-index="0">{{{jap|{{{1}}}}}}</div> <div style="padding: 3px;" data-index="1">{{{eng|{{{2}}}}}}</div> <div style="padding: 3px;" data-index="2">{{{vie|{{{3}}}}}}</div>
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">{{{app|{{{4}}}}}}</div>
</div></includeonly>

Trình đơn chuyển hướng