Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 20 byte 12:52, ngày 13 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative"><table class="ifb ifb_character" style="width: 100%"><tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above ifb_above_character">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr><!--
--><tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><!--
--><tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;">{{{caption|}}}</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}<!--

Trình đơn chuyển hướng