Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Sprite

Không thay đổi kích thước 10:39, ngày 10 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<div class="sprite__wrapper"><div class="sprite__image" style="height: {{{height|{{{3|130px150px}}}}}}; line-height: {{{height|{{{3|130px150px}}}}}}; width: {{{width|{{{4|150px160px}}}}}}"><div class="sprite__image">{{{file|{{{1}}}}}}</div>
<div class="sprite__text">{{{desc|{{{2}}}}}}</div></div>

Trình đơn chuyển hướng