Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Sprite

thêm 119 byte 10:41, ngày 10 tháng 8 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<div class="sprite__wrapper"><div class="sprite__image" style="height: {{{height|{{{3|150px}}}}}}; line-height: {{{height|{{{3|150px}}}}}}; width: {{{width|{{{4|175px160px}}}}}}">{{{file|{{{1}}}}}}</div><div class="sprite__imagesprite__text" style=">width: {{{filewidth|{{{14|160px}}}}}}</div">{{{desc|{{{2}}}}}}</div></div>

Trình đơn chuyển hướng