Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 515 byte 04:07, ngày 21 tháng 7 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-08-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 4 bản tiếng Anh
*'''2018-07-19''' [[Violet Detector]] được giới thiệu
*'''2018-06-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 11 released (Comp Ace tháng 08 năm 2018)
*'''2018-06-11''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 46 (Febri số 49)
*'''2018-05-22''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 3 bản tiếng Anh
</onlyinclude>
*'''2018-05-06''' [[Antinomy of Common Flowers OST]] released
*'''2018-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 06 năm 2018)
*'''2018-04-26''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10c
*'''2018-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10
*'''2018-04-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 45 (Febri số 48)
</onlyinclude>
*'''2018-04-09''' Thông báo [[Antinomy of Common Flowers OST]]
*'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5
*'''2018-03-27''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 2 bản tiếng Anh
*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 9.5 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)
*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04

Trình đơn chuyển hướng