Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

MediaWiki:Common.css

thêm 849 byte 13:13, ngày 10 tháng 5 năm 2018
Bản mẫu:Lyrics CSS
.tab_content_button_container {
background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png');
}
 
/* [[Bản mẫu:Lyrics]] use */
.template_lyrics td, th {
padding: 5px;
}
 
.template_lyrics th {
font-size: 120%;
}
 
.template_lyrics .lyrics_row td p {
white-space: pre-line;
}
 
/* Framestyle */
/* outcell: Deep blue outer border
incell: Light blue curve corner border */
 
.outcell {
border: 1px solid #7384b5;
border-radius: 5px;
}
 
.incell, .incell_top, .incell_bottom, .incell_topleft,
.incell_topright, .incell_bottomleft, .incell_bottomright {
background: #dde6ff;
}
 
.incell_top {
border-radius: 3px 3px 0px 0px;
}
 
.incell_bottom {
border-radius: 0px 0px 3px 3px;
}
 
.incell_topleft {
border-radius: 3px 0px 0px 0px;
}
 
.incell_topright {
border-radius: 0px 3px 0px 0px;
}
 
.incell_bottomleft {
border-radius: 0px 0px 0px 3px;
}
 
.incell_bottomright {
border-radius: 0px 0px 3px 0px;
}

Trình đơn chuyển hướng