Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 128 byte 16:09, ngày 20 tháng 4 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-04-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10
*'''2018-04-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 45 (Febri số 48)
*'''2018-04-09''' Thông báo [[Antinomy of Common Flowers]] OST
*'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5
*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)
</onlyinclude>
*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04
*'''2018-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 44 (Febri số 47)
</onlyinclude>
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02 + 1.02b

Trình đơn chuyển hướng