Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 188 byte 01:57, ngày 6 tháng 12 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]</onlyinclude>
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)</onlyinclude>
*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)

Trình đơn chuyển hướng