Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

MediaWiki:Gadget-ReferenceTooltips.js

thêm 61 byte 04:22, ngày 16 tháng 7 năm 2016
n
The hell html space code not parsing
} else {
settingsMenu = $("<form>").append(
$("<button>").css("width","100%").text("Tắt Chú &nbsp;thích nổi").button().click(function(){toggleRT(0)}),
$("<br>"),
$("<small>").text("Để bật lại Chú &nbsp;thích nổi, nhấn chuột vào liên &nbsp;kết ở cuối trang."),
$("<hr>"),
$("<label>").text("Trì &nbsp;hoãn xuất &nbsp;hiện: &nbsp; ").append($("<input>").attr({"type":"number","value":settings[1],step:50,min:0,max:5000})),
$("<br>"),
$("<span>").text("Hiển &nbsp;thị chú &nbsp;thích khi: &nbsp; "),
$("<label>").append(
$("<input>").attr({"type":"radio", "name":"RTActivate", "checked":settings[2]==0&&"checked", "disabled":"ontouchstart" in document.documentElement&&"disabled"}),
"rê &nbsp;chuột"
),
$("<label>").append(
$("<input>").attr({"type":"radio", "name":"RTActivate", "checked":settings[2]==1&&"checked"}),
"nhấn &nbsp;chuột"
)
).submit(function(e){e.preventDefault()}).dialog({modal:true,width:500,title:"Tùy chọn Chú thích nổi",buttons:{"Lưu tùy chọn":function(){

Trình đơn chuyển hướng