Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 78 byte 03:26, ngày 19 tháng 8 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<div class="suit_box"><table class="info_card" style="width: 100%!important; table-layout: fixed; border-collpasecollapse: collapse">
<tr>
<td style="width: 3525%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Nhật</td> <td style="width: 4030%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Anh</td> <td style="width: 2530%; background-color: #f1abdc">Tên tiếng Việt</td> <td style="width: 15%; background-color: #f1abdc">Sử dụng trong</td>
</tr>
{{{1}}}
</table></div>

Trình đơn chuyển hướng