Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

Không thay đổi kích thước 08:19, ngày 10 tháng 8 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)</onlyinclude>
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)</onlyinclude>
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2017-05-07''' [[Hidden Star in Four Seasons]] (bản dùng thử) ra mắt

Trình đơn chuyển hướng