Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 191 byte 01:22, ngày 26 tháng 7 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)

Trình đơn chuyển hướng