Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

bớt 1 byte 10:57, ngày 28 tháng 6 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2017-05-07''' [[Hidden Star in Four Seasons]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2017-04-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.41</onlyinclude>
*'''2017-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 6 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
*'''2017-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 50 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]] </onlyinclude>
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40

Trình đơn chuyển hướng