Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

Không thay đổi kích thước 00:22, ngày 26 tháng 4 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 50 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40</onlyinclude>
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017) </onlyinclude>
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3

Trình đơn chuyển hướng