Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 121 byte 14:36, ngày 20 tháng 4 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)</onlyinclude>*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]] </onlyinclude>
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta

Trình đơn chuyển hướng