Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 129 byte 11:09, ngày 3 tháng 4 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-25'''[[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3 </onlyinclude>*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)</onlyinclude>
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)

Trình đơn chuyển hướng