Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 409 byte 14:03, ngày 10 tháng 12 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="suit_boxsortable gridTable__wrapper gridTable__wrapper--music"><table div class="info_cardgridTable__music row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc"> <div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Nhật'''<tr/div> <td div style="widthpadding: 35%3px;" data-index="1" class="cell--sorter">'''Tên tiếng NhậtAnh'''</tddiv> <td div style="widthpadding: 40%3px;" data-index="2" class="cell--sorter">'''Tên tiếng AnhViệt'''</tddiv> <td div style="widthpadding: 25%3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</tddiv> </trdiv> {{{1}}}</tablediv></includeonly><noinclude>{{documentation}}</divnoinclude>

Trình đơn chuyển hướng