Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 28 byte 07:41, ngày 15 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<div class="suit_box"><table class="info_card">
<tr>
<td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
</tr>
{{{1}}}
</table></div>

Trình đơn chuyển hướng