Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 107 byte 13:26, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outer" style="float: right; width: 320px; position: relative"><table class="ifb_character">
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span><br /></td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!---->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr><!---->{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>
|}}
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Biệt danh:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Chủng loài:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilities|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Nghề nghiệp:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupation|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểm:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{location|}}}</div></td></tr>|}}<!----><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>
</table></div><!--
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng