Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 1.614 byte 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outerinfobox__outer" style="floatposition: right; width: 320pxrelative"><table class{{Infobox| type = character| bodyclass ="ifb ifb_character"><tr><td style| above ="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}{{intense|content={{{nameEn|}}}}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="color: #f00; font-weightsize: bold13px; font-family: 'Pattaya'Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|nameIPA}}}</span><br /></td></tr>|}}| aboveclass = ifb_above| abovestyle = font-weight: bold<tr><td><div style| imagestyle ="padding-bottom: 5px0; text-align: center">| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><tr><td style| caption ="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!----i>''{{{caption|}}}''</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">'''{{{chartitle}}}'''</span>|}}<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr><!---->{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:<br /div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>|}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div classlabel1 ="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><!----><div class| data1 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" stylelabel2 ="text-align: left">Biệt danh:</div><!----><div class| data2 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{nickname|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" stylelabel3 ="text-align: left">Chủng loài:</div><!----><div class| data3 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{species|}}}</div></td></tr>|}}<!--label4 =[[Năng lực]]-->| data4 ={{#if:{{{ageabilities|}}}|<tr><td><div classlabel5 ="ifb_first" style="text-align: left">Tuổi:</div><!----><div class| data5 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{age|}}}</div></td></tr>|}}<!--label6 =Công việc-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Năng lực:</div><!----><div classdata6 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{abilitiesoccupation|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" stylelabel7 ="text-align: left">Nghề nghiệp:<Nơi sinh sống /div><!--hoạt động--><div class| data7 ="ifb_second" style="text-align: right">{{{occupationlocation|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div classlabel8 ="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểm:</div><!--Quan hệ--><div class="ifb_second" style| data8 ="text-align: right">{{{locationrelationships|}}}</div></td></tr>|}}<!----><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr></table></div><!--
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng