Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 271 byte 12:58, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outer" style="float: right; width: 320px"><table class="ifb_character"><tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}} <span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span> <br />{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>}} {{#if:{{{|}}}|<span style="font-size: 11px">''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; margin-top: 5px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr><!---->{{#if:{{{nameIPA|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Phiên âm:</div><!----><div class="ifb_second" style="text-align: right"><span style="font-style: normal; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span></div></td></tr>|}}
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Tên gọi khác:</div><!--
--><div class="ifb_second" style="text-align: right">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>

Trình đơn chuyển hướng