Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 583 byte 12:38, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<tr><td style="text-align: center;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''}}
<span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 20px25px; margin: 0px">{{{nameEn|}}}</span>
{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px">{{{nameIPA}}}</span>}}
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span><br />|}}
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Tên gọi khác:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Biệt danh:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Chủng loài:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{species|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{age|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Tuổi:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{age|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Năng lực:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{abilities|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Nghề nghiệp:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{occupation|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
-->{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; class="ifb_first" style="text-align: left; padding-left: 20px"">Địa điểm:</div><!----><div class="ifb_second" style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{location|}}}</div></td></tr>
|}}<!--
--><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr>

Trình đơn chuyển hướng