Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 225 byte 07:22, ngày 15 tháng 7 năm 2016
Tạo trang mới với nội dung “<table class="info_card"> <tr> <td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td> <td style="width: 40%">'''Tên tiếng Anh'''</td> <td sty…”
<table class="info_card">
<tr>
<td style="width: 35%">'''Tên tiếng Nhật'''</td>
<td style="width: 40%">'''Tên tiếng Anh'''</td>
<td style="width: 25%">'''Sử dụng trong'''</td>
</tr>
{{{1}}}
</table>

Trình đơn chuyển hướng