Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 2.044 byte 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox_outerinfobox__outer"><table classstyle="ifb_characterposition: relative">{{Infobox<tr><td style| type = character| bodyclass ="text-align: center;" classifb ifb_character| above ="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}} <span style{{intense|content="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 20px">{{{nameEn|}}}</span> }}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<span style="font-size:14px13px; font-family: Tahoma, Verdana, Segoe, sans-serif">{{{nameIPA}}}</span>|}}| aboveclass = ifb_above{{#if:{{{|}}}|<span styleabovestyle ="font-sizeweight: 11px">''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>bold<tr><td><div style| imagestyle ="padding-bottom: 5px0; text-align: center">| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><tr><td style| caption ="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!----i>''{{{caption|}}}''</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">'''{{{chartitle}}}'''</span>|}}<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td><br /tr>{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div stylelabel1 ="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tên gọi khác:</div><!----><div style| data1 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div stylelabel2 ="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!----><div style| data2 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{species|}}}|<tr><td><div stylelabel3 ="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Chủng loài:</div><!----><div style| data3 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{species|}}}</div></td></tr>|}}<!--label4 =[[Năng lực]]-->{{#if:| data4 ={{{ageabilities|}}}|<tr><td><div stylelabel5 ="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tuổi:</div><!----><div style| data5 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{age|}}}</div></td></tr>|}}<!--label6 =Công việc-->{{#if:{{{abilities|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Năng lực:</div><!----><div styledata6 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{abilitiesoccupation|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{occupation|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Nghề nghiệp:</div><!----><div stylelabel7 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{occupation|}}}<Nơi sinh sống /div></td></tr>hoạt động|}}<!---->{{#if:data7 ={{{location|}}}|<tr><td><div stylelabel8 ="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Địa điểm:</div><!--Quan hệ--><div style| data8 ="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{locationrelationships|}}}</div></td></tr>|}}<!----><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr></table></div><!--
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!--
-->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng