Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 377 byte 12:31, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonlysincludeonly><div class="infobox_outer"><table class="ifb_character"><tr><td style="paddingtext-topalign: 10pxcenter;" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}} <span style="color: #f00; font-weight: bold; font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 20px">{{{nameEn|}}}</span> {{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px14px">{{{nameIPA}}}</span>}} {{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>
<tr><td><div style="padding-bottom: 5px; text-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>
<tr><tdstyle="text-align: center;">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">{{{chartitle}}}</span>|}}
<div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000"></div></td></tr>
{{#if:{{{nameAlt|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tên gọi khác:</div><!----><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nameAlt|}}}</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--
--><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{nickname|}}}</div></td></tr>
|}}<!--

Trình đơn chuyển hướng