Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 1.392 byte 12:00, ngày 21 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonlyincludeonlys>{{Infobox| bodyclass <div class="infobox_outer"><table class=vcard| bodystyle "ifb_character"><tr><td style=text"padding-aligntop: left; width: 320px;| above 10px" class="ifb_above">{{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}</td></tr>| aboveclass <tr><td><div style=vcard"padding-bottom: 5px; incell_toptext-align: center">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr><tr><td>{{#if:{{{caption| labelstyle }}}|<div style=width: 90px; border"padding-top: 1px solid #378e9b0.3em; paddingline-height: 2px1.2em; background"><!---color->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if: #bfdfff; {{{chartitle|}}}|<span style="font-familysize: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif12px; font-sizeweight: 13px;bold">{{{chartitle}}}</span>|}}| headerstyle <div style=text"margin-alignleft: left15px;| datastyle =textmargin-alignright: left15px; border-top: 1px 2px solid #378e9b; padding000"></div></td></tr>{{#if: 2px; width: 250px; {{{nickname|}}}|<tr><td><div style="font-family: Tahoma,Verdana,Segoe'Pattaya',sans-serif; font-size: 13px18px; text-align: left;padding-left: 20px">Biệt danh:</div><!--| image =--><div style="borderfont-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-bottomstyle: 1px solid #378e9bitalic">{{{imagenickname|Chưa có hình ảnh}}}</div></td></tr>| caption =}}<!---->{{#if:{{{captionspecies|}}}|<tr><td><div style="paddingfont-family: 'Pattaya', sans-serif; font-topsize: 0.3em18px; linetext-heightalign: 1.2emleft;padding-left: 20px">Chủng loài:</div><!-- -->''<div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{captionspecies|}}}''</div></td></tr>|}}<!---->{{#if:{{{chartitleage|}}}|<span tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Tuổi:</div><!----><div style="font-size: 12px15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-weightstyle: bolditalic">{{{chartitleage|}}}</spandiv></td></tr>|}}<!--| label1 =Biệt danh| data1 =-->{{#if:{{{nicknameabilities|}}}| label2 <tr><td><div style=Chủng loài"font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Năng lực:</div><!--| data2 --><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{speciesabilities|}}}</div></td></tr>| label3 =Năng lực}}<!--| data3 =-->{{#if:{{{abilitiesoccupation|}}}| label4 <tr><td><div style=Tuổi"font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Nghề nghiệp:</div><!--| data4 --><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{ageoccupation|}}}</div></td></tr>| label5 =Nghề nghiệp}}<!--| data5 =-->{{#if:{{{occupationlocation|}}}| label6 <tr><td><div style="font-family: 'Pattaya', sans-serif; font-size: 18px; text-align: left; padding-left: 20px">Địa điểm:</div><!--| data6 --><div style="font-size: 15px; text-align: right; padding-right: 10px; font-style: italic">{{{location|}}}</div></td></tr>|}}<!----><tr><td><div style="margin-left: 15px; margin-right: 15px; border-top: 2px solid #000; text-align: center; font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', Tahoma, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 25px"><sup>~o</sup>0<sup>o~</sup></div></td></tr></table></div><!----><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!---->{{auto category|nhân vật}}<!---->[[Thể loại:Nhân vật]]</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng