Các thay đổi

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Touhou Wiki

thêm 965 byte ngày 10 tháng 5 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<td style="width: 75%">
<div class="main_box main_content">
<div class="text_box main_content_textbox" style="text-align: center">Chào mừng đến với Touhou wiki!
</div>
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageCirno.png]]</div><br />
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
</div>
<div style="border: 2px solid #15dd15; border-radius: 5px"></div>
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageDaiyousei.png]]</div>
[[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]<br />
[[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]<br />
[[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]<br />
[[Thuật ngữ|Bảng tra cứu các từ viết tắt và thuật ngữ]]
</div>
<div style="height: 4px; border-bottom: 2px solid black"></div>
<div class="main_box main_other">
<div class="text_box main_other_textbox">Khác
<div class="text_box main_game_textbox">Game
</div>
<div style="border: 2px solid #ff1a1a; border-radius: 5px"></div>
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageSunny.png]]</div>
'''Dòng PC-98'''<br />
[[File:Icon th143.png|16px|link=Impossible Spell Card]] [[Impossible Spell Card|<small>'''TH14.3'''</small> Impossible Spell Card]]<br />
[[File:Icon th145.png|16px||link=Urban Legend in Limbo]] [[Urban Legend in Limbo|<small>'''TH14.5'''</small> Urban Legend in Limbo]]<br />
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]<br /> [[File:Icon th155.png|16px|link=Antinomy of Common Flowers]] [[Antinomy of Common Flowers|<small>'''TH15.5'''</small> Antinomy of Common Flowers]]<br /> [[File:Icon th16.png|16px|link=Hidden Star in Four Seasons]] [[Hidden Star in Four Seasons|<small>'''TH16'''</small> Hidden Star in Four Seasons]]
<br /><br /><br />
'''Các game khác'''<br />
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
</div>
<div style="border: 2px solid #df9f00; border-radius: 5px"></div>
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLuna.png]]</div>
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
[[Touhou Hisoutensoku OST|OST của Touhou Hisoutensoku]]<br />
[[Hopeless Masquerade OST|OST của Hopeless Masquerade]]<br />
[[Urban Legend in Limbo OST|OST của Urban Legend in Limbo]]<br /> [[Urban Legend in Limbo OST (PS4)|OST của Urban Legend in Limbo (PS4)]]<br /> [[Antinomy of Common Flowers OST|OST của Antinomy of Common Flowers]]<br /><br />
'''CD nhạc đính kèm'''<br />
[[Bohemian Archive in Japanese Red (CD)|CD của Bohemian Archive in Japanese Red]]<br />
CD của Strange and Bright Nature Deity: [[Strange and Bright Nature Deity 1 (CD)|CD 1]]/[[Strange and Bright Nature Deity 2 (CD)|CD 2]]/[[Strange and Bright Nature Deity 3 (CD)|CD 3]]<br />
CD của Oriental Sacred Place: [[Oriental Sacred Place 1 (CD)|CD 1]]/[[Oriental Sacred Place 2 (CD)|CD 2]]/[[Oriental Sacred Place 3 (CD)|CD 3]]<br />
[[Forbidden Scrollery (CD)|CD của Forbidden Scrollery]]<br />
</div>
<div class="main_box_cat main_print">
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
</div>
<div style="border: 2px solid #1a1aff; border-radius: 5px"></div>
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageStar.png]]</div>
'''Touhou Kourindou'''<br />
[[Perfect Memento in Strict Sense]]<br />
[[The Grimoire of Marisa]]<br />
[[Symposium of Post-mysticism]]<br /> [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]<br /><br />
'''Tạp chí'''<br />
[[Strange Creators of Outer World]]<br /><br />
__NOTOC__
[[de:]][[en:]][[es:]][[fr:]][[it:]][[ko:]][[ms:]][[nl:]][[pl:]][[pt:]][[ru:]][[sv:]][[uk:]][[zh:]]
<div style="display: none">'''MediaWiki đã được cài đặt.'''

Trình đơn chuyển hướng