Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 74 byte 11:36, ngày 26 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="infobox__outer" style="position: relative">{{Infobox| bodyclass type =vcardcharacter| bodystyle bodyclass =text-align: left; width: 320px;ifb ifb_character| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style{{intense|content="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>}}{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="13px; font-sizefamily: 11pxTahoma, Verdana, Segoe, sans-serif"><br />''{{{nameAltnameIPA}}}''</span>|}}| aboveclass =vcard; incell_topifb_above| labelstyle abovestyle =width: 80px; borderfont-top: 1px solid #378e9b; paddingweight: 2px; background-color: #bfdfff;bold| headerstyle imagestyle =text-alignpadding: left0;| datastyle =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px;center
| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption =<div style="background-color: #dfefff">{{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!-- --i>''{{{caption|}}}''</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px; font-weight: bold">'''{{{chartitle}}}'''</span><br />|}}</div>| label1 =Tên gọi khác| data1 ={{{nameAlt|}}}| label2 =Biệt danh| data1 data2 ={{{nickname|}}}| label2 label3 =Chủng loài| data2 data3 ={{{species|}}}| label3 label4 =[[Năng lực]]| data3 data4 ={{{abilities|}}}| label4 label5 =Tuổi| data4 data5 ={{{age|}}}| label5 label6 =Nghề nghiệpCông việc| data5 data6 ={{{occupation|}}}| label6 label7 =Địa điểmNơi sinh sống / hoạt động| data6 data7 ={{{location|}}}| label8 =Quan hệ| data8 ={{{relationships|}}}}}</div><!----><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span><!---->{{auto category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng