Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 1 byte 02:02, ngày 15 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| aboveclass =vcard; incell_top
| labelstyle =background: transparent; width: 90px;
| rowclass =incell
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle =text-align: left;
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span>|}}
| rowclass1 =incell
| label1 =Biệt danh
| data1 ={{{nickname|}}}

Trình đơn chuyển hướng