Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Appearance

thêm 42 byte 08:01, ngày 13 tháng 8 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<tr>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}<span class="app_in_inbox" style="display: none">[[Định hướng{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{{app|{{{1}}}}}}|0|-2}}|2|}}}}[[Định hướng: trimmed|trimmed]]</span></td>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
</tr>

Trình đơn chuyển hướng