Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Appearance

thêm 339 byte 09:55, ngày 7 tháng 9 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<trincludeonly> <td div class="gridTable gridTable__appearance container--appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; 222"> <div data-index="0" style="padding: 3px;" class="app_inboxappearance--box">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="app_in_inboxnavigation--box" style="display: none">[[Định hướng{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}}|''|}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</tddiv> <td div style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px;">{{{role|{{{2}}}}}}</tddiv></trdiv></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng