Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 4 byte 01:54, ngày 15 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
| aboveclass =vcard; incell_top
| labelstyle =background: transparent; width: 65px90px;| class =incell
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle =text-align: left;
| rclass =incell_row
| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--

Trình đơn chuyển hướng