Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 1.347 byte 01:46, ngày 15 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly>{{Infobox
| bodyclass =vcard outcell| bodystyle =text-align: left; width: 300px320px;| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
| aboveclass =vcard; incell_top
| labelstyle =background: transparent; width: 65px;
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle =text-align: left;
| rclass =incell_row| image ={{{image|No imageChưa có hình ảnh}}}
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--
-->''{{{caption|}}}''</div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span style="font-size: 12px">{{{chartitle}}}</span><br />''More [[Characters/Titles|Character Titles]]''|}}| label1 =NicknameBiệt danh
| data1 ={{{nickname|}}}
| label2 =SpeciesChủng loài
| data2 ={{{species|}}}
| label3 =[[Characters/Abilities|Abilities]]Năng lực
| data3 ={{{abilities|}}}
| label4 =AgeTuổi
| data4 ={{{age|}}}
| label5 =OccupationNghề nghiệp
| data5 ={{{occupation|}}}
| label6 =LocationĐịa điểm
| data6 ={{{location|}}}
| label7 =Relationships
| data7 ={{{relationships|}}}
| header8 ={{#if:{{{MusicThemes|}}}|<div style="text-align:center;"><span style="font-size: 12px">Music Themes</span></div>}}
| class8 =incell
| data9 ={{#if:{{{MusicThemes|}}}|{{{MusicThemes}}}|}}
| class9 =mw-collapsible mw-collapsed
| class10 =incell
| header10 ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}{{{appPrintworks|}}}{{{appMusicCDs|}}}{{{appMiscworks|}}}{{{appOther|}}}|<div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px">Appearances</span></div>}}
| header11 ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}|Official Games}}
| data12 ={{#if:{{{appOfficialgames|}}}|{{{appOfficialgames|}}}}}
| class12 =mw-collapsible mw-collapsed
| header13 ={{#if:{{{appPrintworks|}}}|Print Works}}
| data14 ={{#if:{{{appPrintworks|}}}|{{{appPrintworks|}}}}}
| class14 =mw-collapsible mw-collapsed
| header15 ={{#if:{{{appMusicCDs|}}}|Music CDs}}
| data16 ={{#if:{{{appMusicCDs|}}}|{{{appMusicCDs|}}}}}
| class16 =mw-collapsible mw-collapsed
| header17 ={{#if:{{{appMiscworks|}}}|Miscellaneous Works}}
| data18 ={{#if:{{{appMiscworks|}}}|{{{appMiscworks|}}}}}
| class18 =mw-collapsible mw-collapsed
| header19 ={{#if:{{{appOther|}}}|Other}}
| data20 ={{#if:{{{appOther|}}}|{{{appOther|}}}}}
| class20 =mw-collapsible mw-collapsed
}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng